نصب سینی کابل


 نصب سینی کابل درارتفاع در کارخانه خطوط تولیدایران خودرو و سایپا در کشورعراق