اهداف سازمانی


    استراتژی مجموعه توسعه صنعت نوین پایش

چشم انداز مجموعه توسعه صنعت نوین پایش

خلق برندی بین المللی برای توانا ساختن صنایع ، به آنچه که مدیرانشان می خواهند


ماموریت مجموعه توسعه صنعت نوین پایش

طراحی، ساخت ، راه اندازی و بهینه سازی تجهیزات صنایع فراتر از انتظار مدیران


ارزشهای مجموعه توسعه صنعت نوین پایش

حفظ حقوق مشتری ،خلاقیت و فعالیتهای چابک ،کاهش هزینه های مشتری ،و ارج نهادن به انگیزه افراد و ارتقاءروحیه تیمی